wheell_swing

להוביל מהלכים משותפים

גלגל התנופה

גלגל התנופה - 2022 לוגואים ענף הבניין והתשתיות-צבע מלא ללא רקע
building_branch ענף הבנייה

הנהלת ענף הבנייה

ענף הבנייה

wheel-swing-1 ענף השינוע

תכנית ״גלגל התנופה״ פועלת בענף הבנייה והתשתיות בישראל מאז שנת 2019, במטרה לצמצם פערים תעסוקתיים ולחזק את ההון האנושי בענף. התכנית מובלת על ידי שותפות של התאחדות בוני הארץ, הקרן לפיתוח ענף הבנייה ו- 43 חברות קבלניות, מן הגדולות והמובילות בישראל. המיזם מתמקד במשיכת עובדים איכותיים לענף, כמו גם בפיתוח כלים לשימור ופיתוח העובדים הקיימים. זאת באמצעות מעורבות גבוהה של מעסקים. מקודם מודל שותפויות משמעותיות בין קבלנים ומכלליות טכנולוגיות, לטובת חשיפת סטודנטים במסלולי הנדסאי בנין לענף ולמקצוע מנהל עבודה, כמו גם טיוב תכנית הלימודים. עד כה התקיימו 4 מחזורים של הכשרה מעשית (פרקטיקום), בה השתתפו למעלה מ 300 סטודנטים, באתרי הבנייה.. בימים אלו הסתיים מחקר מקיף לצרכי הענף בתחום הצמ"ה- ומושקת תכנית לקידום תעסוקה איכותית במקצועות אלה. . גלגל התנופה מהווה מודל מצליח לשיתוף פעולה פורה ומפרה בין המגזר העסקי לבין מוסדות ההכשרה וההשכלה הגבוהה ותורם תרומה משמעותית לחיזוק מעמדם של מקצועות הבנייה והתשתיות ולפיתוח הון אנושי איכותי ומקצועי בענף החיוני הזה.

הנהלת ענף השינוע

שותפים לעשייה